Контакти

Връзка с Талар Фуудс

На телефон

 

+359 2 996 4 550

 

можете да получите информация и да зададете въпроси в работни дни от 8.30 до 17 ч. 

 

През останалото време можете да попитате и споделите това, което Ви интересува, чрез формата за контакт.

contacts-Вашето съобщение беше изпратено успешно!
contacts-Моля, попълнете полетата!

Вашите лични данни се обработват от Администратора АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ПК 1309, общ. Столична, ул. "Славянска" 5, ет. 3, ЕИК: 204093210 за следните цели:
предоставяне на отговор на въпрос или предложение, както и при обработка на оплаквания.
Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6 (1) е от Регламент ЕС 2016/679 за целите на легитимните интереси на Администратора.

Данните се съхраняват за срок до предоставяне на отговор от наша страна, след което същите се заличават, като могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции на Администратора.

Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети страни, с изключение на:
- компетентни органи съгласно закона.
- други лица, предвидени в нормативен акт, включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Администратора.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни
При обработване на личните Ви данни Вие имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:
1. Право на достъп до Вашите лични данни, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни и право на преносимост на данните, ако са налице на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;
2. Право да изисквате да бъдат уведоми третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;
3. Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушение. Надзорният орган в България е:
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
Право на възражение
Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.


Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте към отговорния служител по защита на данните* на АЗИРА ФУУД ХОЛДИНГ АД:
e-mail: t.ranova@talarfoods.com
* Отговорният служител по защита на данните не представлява длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Раздел 4 от Регламент ЕС 2016/679.

Талар Фуудс ЕООД

Адрес 1000 София, ул. Славянска №5, етаж 4.
Административен офис
+359 2 996 4 550

Фабрика

Адрес село Гара Елин Пелин, ул. Индустриална №1.
Административен офис София
Адрес:България, София 1000, ул. Славянска 5, етаж 4
Телефон:+359 2 996 4 550
Имейл:info@talarfoods.com
Дирекция Продажби София
Адрес:България, София 1000, ул. Славянска 5, етаж 4
Телефон:+359 2 996 39 42
Имейл:sales@talarfoods.com
Дирекция Управление и развитие на човешките ресурси София

Адрес: България, София 1000, ул. Славянска 5, етаж 4
Имейл: hr@talarfoods.com

Отдел Система за управление и ЗБУТ София
Адрес:България, с. Гара Елин Пелин 2109, ул. Индустриална 1
Имейл:zbut@talarfoods.com
 
Моркови
Грах
Грах
Грах
Грах
Моркови